Villkor i korthet
Villkor

Denna sida innehåller villkor. Läs dessa villkor noggrant innan du beställer några produkter från oss. Genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till dessa villkor.

Genom att placera en order på bambie.se, garanterar du att du är minst 18 år gamal eller att du har målsmans tillstånd att köpa från oss och att du accepterar dessa villkor som skall gälla för alla beställningar på bambie.se för försäljning och leverans av alla produkter. Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. 

Personlig information

All personlig information som du ger oss eller som vi får del av kommer att hanteras av bambie.se som ansvarig för personuppgifter. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranser till dig, kreditbedömning, att tillhandahålla erbjudanden och information till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för bambie.se och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att ta del av den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära bambie.se att radera eller korrigera information om dig. Genom att acceptera bambie.se villkor, samtycker du till ovanstående.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter eller därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilka inte skäligen har kunnat förutses och vilka påverkar ingångna avtal från vår sida samt gör att vi inte kan hålla nämnda avtal, kan något av detta utgöra grund föra att vi befrias från våra pliket att fullgöra detta avtal. 

Betalning

Alla varor förblir i bambie.se's egendom till dess att full betalning sker. Priset som gäller är priset som angavs vid den tidpunkt då du gjorde din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar ditt köp. Om du är under 18 år måste du ha målmans tillstånd att köp från bambie.se.

Alla överföringar som utförs genom bambie.se hanteras genom tredje part för att garantera din säkerhet. Kortinformationen lagras inte och all kortinformation hanteras över SSL kryptering. 

Lokala skatter

Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan förekomma, beroende på din region och lokala tullar. Dessa avgifter är på kunderna egen bekostnad.

Cookies

bambie.se använder cookies enligt de nya elektronisk kommunikationslagen, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator, består enbart av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på hårddisken. Det finns två typer av cookies: "Session Cookies" och cookies som     sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookies som ofta används är "Session Cookies". Under den tid du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver din webbläsare en unik identitet så att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "Session Cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du vill använda bambie.se utan bekymmer måste du ha cookies aktiverad.

Den andra typen av cookie sparar en fil permanent på din dator. Den här typen av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. Dessa textfiler kan utgå. Vi använder denna typ av cookie för att hålla reda på din kundvagn och föra statistik över våra besökare. Informationen som lagras på din dator är bara ett unikt nummer, utan koppling till någon personlig information.

Ytterligare information

bambie.se förbehåller sig rätten att ändra all information. Vid händelse när en produkt är slutsåld har bambie.se rätten att häva köpet och återbetala eventuella belopp som betalats.

Alla förfrågningar skickas till: kontakt@bambie.se

Terms & Conditions in short
Terms & Conditions

This page contains the terms & conditions. Please read these terms & conditions carefully before ordering any products from us. You should understand that by ordering any of our products, you agree to be bound by these terms & conditions.

By placing an order at bambie.se, you warrant that you are at least 18 years old (or have parents' permission to buy from us) and accept these terms & conditions which shall apply to all orders placed or to be placed at bambie.se for the sale and supply of any products. None of these terms & conditions affect your statutory rights. No other terms or changes to the terms & conditions shall be binding unless agreed in writing signed by us.


Personal Information

All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by bambie.se as responsible for the personal information. The personal information you provide will be used to ensure deliveries to you, the credit assessment, to provide offers and information on our catalog to you. The information you provide is only available to bambie.se and Tictail and will not be shared with other third parties. You have the right to inspect the information held about you. You always have the right to request bambie.se to delete or correct the information held about you. By accepting the bambie.se Conditions, you agree to the above.


Force Majeure

Events outside bambie.se's control, which is not reasonably foreseeable, shall be considered force majeure, meaning that bambie.se is released from bambie.se's obligations to fulfill contractual agreements. Example of such events are government action or omission, new or amended legislation, conflict, embargo, fire or flood, sabotage, accident, war, natural disasters, strikes or lack of delivery from suppliers. The force majeure also includes government decisions that affect the market negatively and products, for example, restrictions, warnings, ban, etc.


Payment

All products remain bambie.se's property until full payment is made. The price applicable is that set at the date on which you place your order. Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase. If you are under 18 years old you must have parents' permission to buy from bambie.se.

All transfers conducted through bambie.se are handled and transacted through third party dedicated gateways to guarantee your protection. Card information is not stored and all card information is handled over SSL encryption. Please read the terms & conditions for the payment gateway choosen for the transaction as they are responsible for the transactions made.


Local Taxes

Please note that local charges (sales tax, customs duty) may occur, depending on your region and local customs duties. These charges are at the customers own expense.


Cookies

bambie.se uses cookies according to the new Electronic Communications Act, which came into force on 25 July 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information that helps the website to identify and track the visitor. Cookies do no harm to your computer, consist only of text, can not contain viruses and occupies virtually no space on your hard drive. There are two types of cookies: "Session Cookies" and cookies that are saved permanently on your computer.

The first type of cookie commonly used is "Session Cookies". During the time you visit the website, our web server assigns your browser a unique identifier string so as not to confuse you with other visitors. A "Session Cookie" is never stored permanently on your computer and disappears when you close your browser. To use bambie.se without troubles you need to have cookies enabled.

The second type of cookie saves a file permanently on your computer. This type of cookie is used to track how visitors move around on the website. This is only used to offer visitors better services and support. The text files can be deleted. On bambie.se we use this type of cookie to keep track of your shopping cart and to keep statistics of our visitors. The information stored on your computer is only a unique number, without any connection to personal information.


Additional Information

bambie.se reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, bambie.se has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. bambie.se shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.

Tictail AB is not responsible for any content, interactions or transfers made on bambie.se.


All enquiries: kontakt@bambie.se